Bratislavská Mestská Basketbalová Liga
8.ročník - sezóna 2017/2018

Vyhlásenie súťaže MBLigy muži – 7. ročník, sezóna 2016/2017

Disciplinárna a Hracia komisia (ďalej len "DK + HK") v sezóne 2016/2017 vyhlasuje 7. ročník MBLigy (mestskej basketbalovej ligy) pre mužskú časť súťaže.

Obsah dokumentu

1. Tímy v súťaži a podmienky ich zaradenia do súťaže

1.1 Mužské tímy

1.2 Podmienky zaradenia tímu do súťaže

1.3 Vklad do súťaže

1.4 Kópia dokladu

1.5 Pohľadávky

1.6 Štart družstiev

1.7 Štart hráčov

1.8 Štart družstiev mimo Bratislavy

2. Herný systém súťaže

2.1. Základná časť (ZČ)

2.2. Nadstavbová časť (NČ)

2.3. Predkolo Play off

2.4. Play off

2.5. Final four (F4)
1. Tímy v súťaži a podmienky ich zaradenia do súťaže

1.1 Mužské tímy (v poradí podľa umiestnenia z minulého ročníka, dátumu zaslania prihlášky)

1. Karlovka Prírodovedec Multichuys (1)
2. BK Regent 94 (2)
3. Pezinský výber (3)
4. BK PIMPS Ružinov (4)
5. BK AM (5)
6. REAL Bratislava (6)
7. BK Consultare Bratislava (7)
8. BK BANVUR (8)
9. Strojár Malacky (9)
10. VŠK FEI (12)
11. BK Klokani Ivánka pri Dunaji "B" (13)
12. HK Filozof (14)
13. STU BA (N1)

1.2 Podmienky zaradenia tímu do súťaže

a. Zaslať prihlášku (elektronicky) na koordinátora MBLigy

b. Termín na zaslanie predbežnej prihlášky je do 15.08.2016

c. Termín na spresnenie údajov a úhrada vkladu je do 15.09.2016

d. Vzor prihlášky je dostupný na webe

1.3 Vklad do súťaže

a. Uhradiť vklad do súťaže a prípadné pokuty do 15.09.2016

b. Číslo účtu MBLigy je IBAN SK74 8360 5207 0042 0462 4374

c. Súťažný poplatok 100€ pozostáva z dvoch častí = 30€ kaucia, 70€ vklad do súťaže. Z kaucie sa čerpá po rozhodnutí disciplinárnej komisie MBLigy (DK) o pokute za porušenie Hracieho poriadku. Pokiaľ sa čerpalo z kaucie, družstvo je povinné po upozornení HK MBLigy túto kauciu doplniť na 30€

d. Vklad do súťaže pre tímy hrajúce MBLigu v predchádzajúcej sezóne je 70€

e. Vklad do súťaže pre nové tímy je 100€

f. Zaslanie prihlášky a súpisky po termíne: poriadková pokuta 20€

g. Zaslanie prihlášky a súpisky po rozlosovaní – nezaradenie do súťaže; zaradenie do súťaže a poriadková pokuta 50€

h. Odstúpenie zo súťaže po rozlosovaní – poriadková pokuta 20€

1.4 Kópia dokladu

Kópiu dokladu o úhrade, resp. výpis z účtu, prevodný príkaz a pod. zaslať elektronicky koordinátorovi súťaže.

1.5 Pohľadávky

Uhradiť všetky finančné pohľadávky z predchádzajúcich hracích období v termíne stanovenom v bode 1.2. V prípade nesplnenia tohto termínu 15.09.2016 bude pozastavená činnosť tímu v súťažnom ročníku podmienečne a nový termín na úhradu 30.09.2016. Po tomto termíne bude pozastavená činnosť tímu nepodmienečne, pričom neodohranie zápasu bude posúdené v zmysle hracieho poriadku (kontumácia 20:0 bez priznania bodu).

1.6 Štart družstiev

Družstvá štartujú na vlastné náklady.

1.7 Štart hráčov

Hráči štartujú na vlastnú zodpovednosť.

1.8 Štart družstiev mimo Bratislavy

MBLiga je prístupná aj pre družstvá mimo Bratislavy.

2. Herný systém súťaže - muži

2.1 Základná časť (ZČ)

a. Tímy sú rozdelené do 2. základných skupín (A, B)

b. Zápasy v skupinách sa hrajú systémom doma – vonku

c. Nasadenie do skupín sa určí podľa umiestnenia z posledného ročníka so zohľadnením umiestnenia mimobratislavských tímov do skupín a dátumu prihlášky nových tímov:

Skupina A: 1, 4, 5, 8, 9, 12
Skupina B: 2, 3, 6, 7, 10, 11, N1

d. Začiatok ZČ 03.10.2016

e. Koniec ZČ 27.01.2017

f. Dohrávky v ZČ 30.01.2017 – 03.02.2017

2.2 Nadstavbová časť (NČ)

a. Tímy sú rozdelené do 2. skupín (C, D)

a1. Do skupiny C postupujú tímy umiestnené na 1. - 4. mieste v skupinách A a B po ZČ

a2. Zápasy sa hrajú systémom doma – vonku, A1 - B4; A2 - B3; A3 - B2; A4 - B1; atď.

a3. Víťaz NČ získa pohár Ivana Halahiju

a4. Do skupiny D postupujú tímy umiestnené na 5. - 8. mieste v skupinách A a B po ZČ

a5. Zápasy sa hrajú systémom doma – vonku, A5 - B8; A6 - B7; A7 - B6; A8 - B5; atď.

b. Vzájomné zápasy a body zo skupín ZČ sa započítavajú aj do NČ

c. Začiatok NČ 06.02.2017

d. Koniec NČ 07.04.2017

e. Dohrávky v NČ 10.04.2017 – 21.04.2017

2.3 Predkolo play off

a. Predkolo play-off odohrajú štyri tímy zo skupiny C a D

b. Zápasy sa hrajú na 1 víťazný zápas C5 - D4; C6 - D3; C7 - D2; C8 - D1;

c. Zápas sa odohrá u lepšie postaveného tímu

d. Víťazi predkola play-off doplnia prvé 4 tímy NČ skupiny C do play-off na 5. až 8. miesto, pričom sa zohľadní umiestnenie po NČ

e. Začiatok predkola play-off 24.04.2017

f. Koniec predkola play-off 28.04.2017

g. V predkole Play off môžu nastúpiť iba hráč, ktorí odohrali v ZČ a NČ minimálne 6 zápasov za družstvo. O možnej výnimke rozhodne LK MBLigy.

2.4 Play off

a. Do Play off postupuje 8 tímov (prvé 4 zo skupiny C a 4 víťazi predkola Play off)

b. Zápasy sa hrajú systémom doma – vonku na 2 víťazné zápasy, 1 - 8; 2 - 7; 3 - 6; 4 - 5

c. Prvý zápas sa odohrá u lepšie postaveného tímu

e. Začiatok play-off 01.05.2017

f. Koniec play-off 19.05.2016

g. V Play off môžu nastúpiť iba hráč, ktorí odohrali v ZČ a NČ minimálne 6 zápasov za družstvo. O možnej výnimke rozhodne LK MBLigy

2.5. Final four (F4)

a. F4 usporiada LK MBLigy (zabezpečí finančne aj organizačne t.j. telocvičňa, stolík, rozhodcov, ocenenia...)

b. Do F4 postupujú 4 tímy (víťazi Play off)

c. Zápasy sa hrajú systémom – vždy najlepšie postavený tím v Play off s najhorším, druhý najlepší s druhým najhoršie postaveným tímom v Play off

d. Lepšie postavený tím je vedený ako domáci

e. Termín F4 26.05.2017 - 28.05.2017

f. Vo F4 môžu nastúpiť iba hráč, ktorí odohrali v ZČ a NČ minimálne 6 zápasov za družstvo. O možnej výnimke rozhodne LK MBLigy

g. Družstvá na 1. až 4. mieste dostanú poháre

h. Hráči družstiev na 1. až 3. mieste dostanú medaile

i. Ceny dostanú: MVP F4, najlepší tréner, najlepší strelec MBLigy, najlepší strelec MBLigy za 3body, najslušnejšie družstvo MBLigy. Návrh cien môže doplniť alebo zmeniť LK MBLigy.

Ako na to?

chcem nahlásiť výsledok
chcem poslať zápis
chcem preložiť zápas
chcem doplniť súpisku
chcem poslať podnet
chcem sa informovaťTRESTY:

MUŽI - konečné poradie:

1.Pezinský výber
2.KP Multichuys
3.Regent'94
4.Consultare
5.PIMPS
6.BANVUR
7.Malacky
8.STU BA
9.BK AM
10.VŠK FEI
11.HK Filozof
12.Klokani
13.REAL

ŽENY:

1.Dubček 11123b
2.FF UK 9320b
3.HK Filozof 6618b
4.BK Klokani 3915b
5.Šamorín 11112b

Prehľad TCH a DCH celkom:

MUŽI-hráči:
Kurilla T. (REAL)1 DCH
Novotný M. (REAL)1 DCH
Dubovský R. (BANVUR)2 TCH
Hojer R. (BANVUR)2 TCH
Škoda B. (Malacky)2 TCH
Mlynek M. (Pezinok)2 TCH
Kral M. (PIMPS)2 TCH
Valenta D. (REAL)2 TCH
Kurilla T. (REAL)2 TCH
Lulley M. (BK AM)1 TCH
Nerád M. (Consultare)1 TCH
Prokopčák L. (Consultare)1 TCH
Kuzmiak D. (HK Filozof)1 TCH
Casamassima R. (HK Filozof)1 TCH
Nagy J. (Klokani)1 TCH
Ivan P. (Klokani)1 TCH
Ciho J. (KP Multichuys)1 TCH
Pešek J. (KP Multichuys)1 TCH
Boledovič P. (KP Multichuys)1 TCH
Halás O. (KP Multichuys)1 TCH
Varinský P. (Malacky)1 TCH
Zetocha R. (Malacky)1 TCH
Pištelák D. (Malacky)1 TCH
Pulman R. (Pezinok)1 TCH
Topoli M. (PIMPS)1 TCH
Neubauer P. (PIMPS)1 TCH
Verdun M. (REAL)1 TCH
Ostatník L. (REAL)1 TCH
Novotný M. (REAL)1 TCH
Ondruš B. (Regent)1 TCH
Ivan R. (Regent)1 TCH
Gregor M. (Regent)1 TCH
Križan R. (STU BA)1 TCH
MUŽI-lavička:
Consultare (lavička)2 TCH
BANVUR (lavička)1 TCH
REAL (lavička)1 TCH
Regent (lavička)1 TCH
ŽENY-hráčky:
ŽENY-lavička: