Bratislavská Mestská Basketbalová Liga
8.ročník - sezóna 2017/2018

Hrací poriadok MBLigy

Bratislavská mestská basketbalová liga (ďalej „MBLiga“ alebo „súťaž“) je samostatne fungujúca, neregistrovaná „hobby“ seniorská basketbalová súťaž, ktorú od roku 2009 organizuje Basketland, n.f. pre všetkých hráčov a hráčky združených v amatérskych mužských alebo ženských basketbalových tímoch v rámci Bratislavského samosprávneho kraja.

Hrací poriadok (ďalej len „HP“) ustanovuje práva a povinnosti tímov, hráčov, rozhodcov, komisií a v duchu fair-play určuje pravidlá pre fungovanie súťaže.

Obsah dokumentu

A. RIADENIE SÚŤAŽE

A.1 Ligová komisia MBLigy (ďalej len "LK MBLigy")

A.1.1 Členovia

A.1.2 Hlasovanie na zasadnutí, emailom, dielčie návrhy

A.1.3 Ustanovujúce zasadnutie LK (stretnutie pred začiatkom súťažného ročníka MBLigy)

A.1.4 Hodnotiace zasadnutie LK (stretnutie po skončení súťažného ročníka MBLigy)

A.2 Hracia a disciplinárna komisia MBLigy (ďalej len „HK + DK MBLigy“)

A.2.1 Členovia

A.4. Delegovanie do komisií

B. RIADIACE PREDPISY

B.1 Predpisy

B.2 Prehľad podmienok pre zaradenie tímu do súťaže

B.2.1 Prihláška

B.2.2 Poplatky – muži

B.2.3 Poplatky – ženy

B.2.4 Súpiska tímu

B.2.5 Telocvične

B.2.6 Dresy

B.2.7 Aktualizácia údajov tímu

C. SYSTÉM SÚŤAŽE

C.1 Termíny a časy zápasov

C.2 Delegácia rozhodcov

C.3 Adresár tímov

D. PRAVIDLÁ A ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

D.1 Zápasy

D.1.1 Termíny zápasov

D.1.2 Zmena termínu zápasov

D.1.3 Dohrávky zápasov

D.2 Organizácia zápasov

D.2.1 Vstup do telocvične

D.2.2 Šatne

D.2.3 Lopty

D.2.4 Stolík

D.2.5 Zápis zápasu

D.2.6. Hráči v zápise

D.2.7 Ukazovateľ skóre (ak nie je elektronický tabuľa)

D.2.8 Stopky (ak nie je elektronický tabuľa)

D.2.9 Píšťalka (ak nie je elektronický tabuľa)

D.2.10 Dresy

D.3 Hodnotenie rozhodcov

E. ROZHODCOVIA

E.1 Delegácie rozhodcov

E.2 Dohoda o odmeňovaní rozhodcov

E.3 Povinnosti rozhodcov

E.3.1 Povinnosti rozhodcov pred zápasom

E.3.2 Povinnosti rozhodcov po skončení zápasu

E.4 Vetovanie rozhodcov

F. FINANCOVANIE SÚŤAŽE

F.1 Príjmy

F.2 Výdavky

F.3 Účet

G. PROPAGÁCIA

G.1 Web

G.2 Facebook

H. ŠTATISTIKY, VYHODNOTENIE A ICH ZVEREJŇOVANIE

H.1 Štatistiky zo zápasov

I. TRESTY, POKUTY A ÚHRADA

I.1 Podnety na DK + HK

I.2 Technické chyby (TCH, B, C)

I.2.1 Technická chyba hráča (TCH)

I.2.2 Technická chyba lavičky (označenie v zápise ako „B“)

I.2.3 TCH tréner, asistent trénera (označené v zápise ako „C“)

I.3 Diskvalifikačné chyby (DCH)

I.3.1 DCH hráč

I.4 Neoprávnený štart hráča v zápase

I.5 Závažné previnenie družstva

I.7 Dresy

I.8 Dohrávky

I.9 Nahlasovanie výsledkov a zasielanie zápisov

I.10 Predčasné ukončené stretnutie

I.11 Úhrada pokút
A. RIADENIE SÚŤAŽE

A.1 Ligová komisia MBLigy (ďalej len "LK MBLigy")

LK je najvyšším dozorným orgánom MBLigy. Schvaľuje HP, DP, vyhlásenie, organizáciu a pravidlá súťaže, schvaľuje hraciu a disciplinárnu komisiu MBLigy.

LK zasadá minimálne dvakrát ročne, vždy na začiatku (ako ustanovujúce zasadnutie) a na konci (ako hodnotiace zasadnutie) súťažného ročníka. Z každého zasadnutia je vyhotovený zápis zverejnený na oficiálnej webovej stránke MBLigy.

LK je odvolací orgán voči rozhodnutiu HK + DK MBLigy.

A.1.1 Členovia

a. Čestný predseda LK MBLigy (bez práva hlasovať): František Kubala

b. Predseda LK MBLigy – koordinátor súťaže – zodpovedá za bezproblémový chod a riadenie súťaže, dodržiavanie termínov a dohrávok zápasov: Jozef Mižák

c. Podpredseda LK MBLigy – komisár súťaže – vypracovanie harmonogramu jednotlivých častí súťaže, delegácia rozhodcov: Martin Čeppan

d. zástupcovia jednotlivých tímov (účastných v danej sezóne) – prekladajú, schvaľujú a navrhujú:

e1. Zmeny HP

e2. Zmeny DP

e3. Členov HK + DK

e4. Vyhlásenie súťaže

A.1.2 Hlasovanie na zasadnutí, emailom, dielčie návrhy

a. Hlasovacie právo majú len členovia LK prítomní na zasadnutí

b. Minimálny počet prítomných členov na zasadnutí pre uznášaniaschopnosť je 7

c. LK MBLigy rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov

d. Pri emailových hlasovaniach, rozhoduje nadpolovičná väčšina vrátených emailov

e. O dielčích návrhoch hlasujú iba dotknuté družstvá. Návrh j schválený iba jednomyseľným hlasovaním, t. j. všetky dotknuté družstvá musia s daným návrhom súhlasiť.

A.1.3 Ustanovujúce zasadnutie LK (stretnutie pred začiatkom súťažného ročníka MBLigy)

Uskutoční sa najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaže.

a. schválenie vyhlásenia súťaže pre daný ročník MBLigy

b. schválenie hracieho poriadku MBLigy

c. schválenie disciplinárneho poriadku MBLigy

d. voľba členov disciplinárnej + hracej komisie MBLigy

A.1.4 Hodnotiace zasadnutie LK (stretnutie po skončení súťažného ročníka MBLigy)

Uskutoční sa najneskôr 30 dní po skončení súťaže.

a. vyhodnotenie súťaže z pohľadu jednotlivých členov LK

b. vyhodnotenie fungovania disciplinárnej komisie + hracej komisie MBLigy

c. spracovanie podnetov:

c1. úprava HP a DP

c2. príprava vyhlásenia súťaže

A.2 Hracia a disciplinárna komisia MBLigy (ďalej len „HK + DK MBLigy“)

HK + DK je riadiacim a poriadkovým orgánom MBLigy. Zabezpečuje bezproblémový chod a operatívne riadenie súťaže v zmysle schváleného HP a vyhlásenia súťaže. Rieši podnety tímov k priebehu a rozpisu súťaže. Zodpovedá za dodržiavanie pravidiel súťaže. Rieši podnety, porušenie pravidiel HP, udeľuje tresty a pokuty v zmysle DP.

A.2.1 Členovia

a. Predseda HK + DK: Andrej Encinger

b. Podpredseda HK + DK (zástupca rozhodcov): Martin Čeppan

c. zástupca tímov: Fedor Šrobar

d. zástupca tímov: Karol Vörös

e. zástupca tímov: Roman Hladký

f. Zástupca pre vyhodnotenie štatistík: Jozef Mižák st.

A.4. Delegovanie do komisií

Voľby do komisií sa uskutočňujú raz ročne, pred začiatkom súťaže (v septembri). Družstvá môžu nahlasovať kandidátov e-mailom koordinátorovi súťaže.

Ak sa zvolený člen vzdá členstva v komisií jeho miesto ostáva neobsadené.(vzdanie sa členstva oznamuje koordinátorovi e-mailom).

B. RIADIACE PREDPISY

B.1 Predpisy

Hrá sa podľa pravidiel FIBA a HP. Výnimkou je meranie 24 s na útok, ktoré je realizované odhadom rozhodcov.

B.2 Prehľad podmienok pre zaradenie tímu do súťaže

B.2.1 Prihláška

a. Družstvo podá vyplnenú prihlášku do súťaže v termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže

b. Vzor prihlášky je dostupný na oficiálnej webovej stránke.

B.2.2 Poplatky – muži

a. Súťažný poplatok pozostáva z dvoch častí - kaucia 30€ a štartovné 70€. Z kaucie sa čerpá po rozhodnutí DK MBL o pokute za porušenie HP. Pokiaľ sa čerpalo z kaucie, tím je po upozornení HK povinný túto kauciu doplniť na 30€ a to najneskôr do 15 dní od upozornenia.

b. Súťažný poplatok pre tímy hrajúce MBLigu v predchádzajúcej sezóne je 70€.

c. Súťažný poplatok pre nové tímy je 100€.

d. Tím, ktorý už nepokračuje v nasledujúcom súťažnom ročníku má nárok na vrátenie zostatku kaucie, ak o vrátenie požiada LK formou mailu, najneskôr 15 dní pred začiatkom nového súťažného ročníka MBLigy. Ak tak neurobí, zostatok kaucie prepadá v prospech disponibilného rozpočtu MBLigy. Tím poopätovnom prihlásení je povinný uhradiť súťažný poplatok v zmysle článku B.2.2 bod c).

B.2.3 Poplatky – ženy

a. Súťažný poplatok je 35€.

b. Súťažný poplatok pozostáva z dvoch častí - kaucia 10€ a štartovné 25€. Z kaucie sa čerpá po rozhodnutí DK MBL o pokute za porušenie HP. Pokiaľ sa čerpalo z kaucie, tím je po upozornení HK povinný túto kauciu doplniť na 10€ a to najneskôr do 15 dní od upozornenia.

B.2.4 Súpiska tímu

a. Súpiska tímu obsahuje

a1. Názov tímu

a2. Meno a priezvisko vedúceho tímu

a3. Kontakt na vedúceho tímu (telefón, e-mail)

a4. Menný zoznam hráčov (meno a priezvisko) s číslom dresu a dátumom narodenia.

b. Za údaje na súpiske tímu zodpovedá vedúci tímu, za aktualizáciu na stránke zodpovedá koordinátor nahlásením web admin.

c. Súpisku podpísanú vedúcim tímu doručí tím elektronicky na koordinátora, najneskôr týždeň pred prvým súťažným zápasom.

d. Tím je povinný na vyžiadanie súpera alebo rozhodcu predložiť svoju podpísanú súpisku pred vzájomným zápasom k nahliadnutiu.

e. Doplnenie súpisky o nových hráčov je možné kedykoľvek do termínu stanoveného vo Vyhlásení súťaže, spravidla do ukončenia základnej časti súťaže.(pravdepodobne do 03 .02. 2017)

f. Akákoľvek zmena súpisky sa oznamuje elektronicky koordinátorovi zaslaním novej podpísanej súpisky.

g. Hráč doplnený na súpisku tímu môže nastúpiť v nasledujúcom zápase, najskôr však v nasledujúcom hracom týždni po jeho doplnení. Doplnenie súpisky sa vykoná počas víkendu.

h. Pri prestupe hráča medzi tímami MBLigy v súťažnom ročníku musia byť elektronicky zaslané súpisky oboch tímov oordinátorovi. Hráč doplnený na súpisku tímu môže nastúpiť v nasledujúcom zápase, najskôr však v nasledujúcom týždni po jeho doplnení. Doplnenie súpisky sa vykoná počas víkendu.

i. Hráč môže prestúpiť iba 1x v sezóne a to do 3.2.2017.

j. Doplnenie súpisky zabezpečí koordinátor zaslaním požiadavky na web administrátora. Doplnenie súpisky sa vykoná počas víkendu.

k. Na súpiske sú hráči rovnakého pohlavia.(súťaž pre mužské a ženské družstvá). Výnimky schvaľuje LK MBLigy.

l. Vzor súpisky je dostupný na oficiálnej webovej stránke.

B.2.5 Telocvične

Telocvičňa musí spĺňať podmienky pre usporiadanie zápasu.

B.2.6 Dresy

a. Družstvo hrá súťažný zápas v jednotných dresoch, alebo tričkách rovnakej farby.

b. Na ihrisku môžu byť odrazu aj 2 hráči bez dresu (tričko rovnakej farby).

c. Za každého ďalšieho hráča bez dresu zaplatí družstvo pokutu 5€ z kaucie.

d. Ak sa družstva a rozhodcovia dohodnú, môže na zápas nastúpiť aj viac hráčov v iných dresoch ale rovnakej farby.

B.2.7 Aktualizácia údajov tímu

C. SYSTÉM SÚŤAŽE

Systém súťaže a vyžrebovanie zápasov v jednotlivých týždňoch súťažného ročníka je stanovený Vyhlásením súťaže. Vyžrebovanie súťaže je dostupné na oficiálnej webovej stránke.

C.1 Termíny a časy zápasov

Termíny a časy zápasov v jednotlivých týždňoch sú stanovené na základe údajov domáceho tímu o hracom dni a čase zápasu a vstupu do telocvične. Za správnosť údajov vo vyžrebovaní zodpovedá koordinátor MBLigy. Termíny a časy zápasov sú uvedené na oficiálnej webovej stránke.

C.2 Delegácia rozhodcov

Za delegáciu rozhodcov v zápasoch zodpovedá zástupca rozhodcov. Delegácie rozhodcov sú dostupné na oficiálnej webovej stránke.

C.3 Adresár tímov

Aktuálny adresár tímov je uvedený na oficiálnej webovej stránke. Obsahuje vždy aktuálne údaje v rozsahu:

a. Kontaktné údaje na vedúceho družstva (telefón, e-mail)

b. Hrací deň

c. Hrací čas začiatku zápasu

d. Čas vstupu do telocvične.

Za údaje tímu v adresári zodpovedá vždy vedúci tímu, za ich aktualizáciu web admin. Akákoľvek zmena základných údajov (adresa telocvične, hrací čas, farba dresov, kontakty) je vedúci tímu povinný nahlásiť bezodkladne koordinátorovi, najneskôr však v týždni predchádzajúcom platnosti zmeny.

D. PRAVIDLÁ A ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

D.1 Zápasy

Hrá sa podľa pravidiel FIBA a HP. Výnimkou je meranie 24 s na útok, ktoré je realizované odhadom rozhodcov.

D.1.1 Termíny zápasov

a. Hracie dni sú pracovné dni v týždni (pondelok až piatok)

b. Začiatok zápasov pre bratislavské tímy sú od 18:30 do 21:15

c. Začiatok zápasov pre mimo bratislavské tímy sú od 18:00 do 20:00

d. O zmenu termínu alebo času zápasu požiada v zmysle vyžrebovania súťaže domáci tím po vzájomnej dohode s hosťujúcim tímom, minimálne 3 dni (t.j. 72 hod) pred začiatkom zápasu. Zmenu nahlási koordinátorovi súťaže.

e. O výnimkách termínov a časov rozhoduje HK na základe mailovej žiadosti domáceho tímu.

D.1.2 Zmena termínu zápasov

a. Podnet na zmenu hracieho termínu podáva domáci tím v zmysle riadneho rozpisu súťaže vždy po dohode s hosťujúcim tímom.

b. Domáci tím oznámi zmenu termínu e-mailom koordinátorovi najneskôr 3 dni (t.j. 72 hod) pred navrhovaným termínom zápasu.

c. Zástupca rozhodcov zabezpečí delegovanie rozhodcov.

D.1.3 Dohrávky zápasov

a. Podnet na zmenu hracieho termínu podáva domáci tím v zmysle riadneho rozpisu súťaže vždy po dohode s hosťujúcim tímom,

b. Domáci tím oznámi zmenu termínu e-mailom koordinátorovi najneskôr 5 dni pred riadnym termínom zápasu,

c. Zástupca rozhodcov zabezpečí delegáciu rozhodcov,

d. Domáci tím oznámi e-mailom koordinátorovi, kto inicioval dohrávku a uvedie dôvod preloženia zápasu a dohodnutý nový termín zápasu. Na novom termíne sa družstvá majú dohodnúť do 7dní.

e. pokiaľ sa tímy nedohodnú inak, dohrávky sú automaticky presunuté na „dohrávkový“ týždeň,

f. všetky zápasy jednotlivých častí súťaže musia byť odohraté v termínoch pre danú časť súťaže v zmysle Vyhlásenia súťaže,

g. v prípade, že zápasy jednotlivých častí nebudú odohrané v zmysle bodu f) tohto článku, HK rozhodne o kontumácii zápasov, v neprospech družstva ktoré žiadalo odložiť zápas 20:0 s priznaním 1bodu.

h. DK + HK má povinnosť objektívne posudzovať dôvod neodohrania zápasu, v prípade mimoriadnych udalostí má právo navrhnúť náhradný termín neodohraného zápasu, aby nedošlo k poškodeniu iných tímov alebo priebehu súťaže.

D.2 Organizácia zápasov

D.2.1 Vstup do telocvične

Vstup do telocvične (haly) je minimálne 30 minút pred začiatkom zápasu, pokiaľ to podmienky umožňujú.

D.2.2 Šatne

Domáci tím zabezpečí hosťujúcemu tímu uzamykateľnú šatňu so sprchami.

D.2.3 Lopty

Domáci tím zabezpečí hosťujúcemu tímu minimálne dve lopty na rozcvičenie (jedna musí byť hracia).

D.2.4 Stolík

Umiestnenie stolíka je v strede telocvične, resp. haly (pri postrannej čiare), mimo lavičky domáceho tímu. s miestom pre zástupcu hosťujúceho tímu, zapisovateľa, časomerača a ukazovateľ stavu, faulov a ukazovateľa smeru útoku.

D.2.5 Zápis zápasu

Priebeh zápasu sa zaznamenáva na zápisy SBA. Distribúciu zápisov zabezpečí HK. V prípade, že zápis píše aktívny hráč, tento hráč môže byť striedaný až po skončení štvrtiny.

D.2.6. Hráči v zápise

Na zápas môže nastúpiť max.12 hráčov. Družstvá sa môžu pred zápasom dohodnúť inak. S dohodou musia byť oboznámení rozhodcovia a je potrebné urobiť do zápisu poznámku o dohode.

D.2.7 Ukazovateľ skóre (ak nie je elektronický tabuľa)

Ukazovateľ obsahuje možnosť zobrazenia skóre viac ako 100 bodov, zobrazenie počtu faulov a ukazovateľ smeru útoku. Ak takýto ukazovateľ nie je súčasťou tabule, je domáci tím povinný mať takýto ukazovateľ zvlášť.

D.2.8 Stopky (ak nie je elektronický tabuľa)

Posledných 10 sekúnd štvrtiny, resp. zápasu sa odpočítava nahlas od stolíka. Časový limit na útok (24 sekúnd) sleduje rozhodca.

D.2.9 Píšťalka (ak nie je elektronický tabuľa)

Slúži na ukončenie štvrtiny, resp. zápasu a zároveň slúži na upozornenie rozhodcov.

D.2.10 Dresy

Tímy nastúpia v jednotných dresoch, alebo tričkách rovnakej farby označených číslami. Na ihrisku môžu byť maximálne dvaja hráči bez dresu. Takíto hráči musia mať tričko podobnej farby ako dresy tímu. Ak nastúpi väčší počet hráčov bez dresu alebo trička, toto označí rozhodca v zápise. Zápisom sa bude zaoberať DK + HK. Pokuta činí 5€ na hráča za 3tieho a každého ďalšieho. Ak sa družstvá a rozhodcovia dohodnú, môže nastúpiť aj viac hráčov v dresoch (tričkách) podobnej farby.

D.3 Hodnotenie rozhodcov

Družstvá v kolónke podpis rozhodcu, za podpis, oznámkujú známkou 1 – 5 výkon rozhodcu. Za objektívne hodnotenie sa počíta, ak rozdiel známok je max. 2. Inak sa hodnotenie ruší – neberie sa do úvahy.

E. ROZHODCOVIA

E.1 Delegácie rozhodcov

Za delegácie rozhodcov zodpovedá zástupca rozhodcov HK.

E.2 Dohoda o odmeňovaní rozhodcov

a. Bratislavské tímy uhradia po zápase rozhodcom sumu 13€/osoba-muži, 10€/osoba – ženy,

b. Mimo bratislavské tímy uhradia po zápase rozhodcom sumu podľa bodu a. + cestovné náklady dohodnuté pred sezónou: Malacky (7€), Pezinok (4€), Ivánka (3€), Šamorín (5€),

c. Ak sa na zápas dostaví iba jeden rozhodca, prináleží mu polovica odmeny druhého rozhodcu (muži 20€, ženy 15€).

E.3 Povinnosti rozhodcov

E.3.1 Povinnosti rozhodcov pred zápasom

a. Skontrolovať zápis o stretnutí (SBA),

b. Skontrolovať stopky,

c. Skontrolovať ukazovatele skóre, faulov a smeru útoku,

d. Skontrolovať umiestnenie stolíka mimo lavičky domáceho tímu.

E.3.2 Povinnosti rozhodcov po skončení zápasu

a. Skontrolovať zápis o stretnutí (SBA),(body, skóre, štvrtiny, hráčov ktorí nastúpili v zápase, ...).

b. Zaznačiť technické chyby (ďalej len „TCH“, “B“, “C“) a diskvalifikačné chyby (ďalej len „DCH“) a stručné zdôvodnenie, ak si to situácia vyžaduje.

c. Zaznamenať podnet (napr. dresy), ktorý má riešiť HK alebo DK.

d. Podnety sa zaznamenávajú v zápise (v kolónke predlženie alebo protest).

E.4 Vetovanie rozhodcov

a. Každý tím môže vetovať maximálne 2 rozhodcov.

b. Vetovanie rozhodcov nahlasuje vedúci tímu DK + HK elektronicky spolu s uvedením dôvodu vetovania.

c. Vetovanie rozhodcov je na skúšobnú dobu a to na 1 mesiac alebo 4 zápasy.

d. Po skúšobnej dobe, môže tím opätovne požiadať HK o vetovanie rozhodcov na celú sezónu.

F. FINANCOVANIE SÚŤAŽE

F.1 Príjmy

a. Súťažný poplatok v zmysle článku B.2.2 a B.2.3.

b. Pokuty v zmysle článku I.

c. Iné (dobrovoľné príspevky, sponzori a pod.).

F.2 Výdavky

a. Zabezpečenie finálového turnaja „F4“.

b. Zabezpečenie turnaja víťazov mestských líg (každé 2 roky)

c. Iné (zabezpečenie ukazovateľa skóre, zápisov o stretnutí a pod.).

F.3 Účet

a. Účet MBLigy je: IBAN SK74 8360 5207 0042 0462 4374

G. PROPAGÁCIA

G.1 Web

Oficiálna webová stránka je www.bmbl.sk.

G.2 Facebook

Oficiálna facebooková stránka je sk-sk.facebook.com/MBLigaBA.

H. ŠTATISTIKY, VYHODNOTENIE A ICH ZVEREJŇOVANIE

H.1 Štatistiky zo zápasov

a. Domáci tím má povinnosť nahlásiť výsledok zápasu najneskôr 24 hod. po skončení zápasu e - mailom alebo SMS koordinátorovi súťaže.

b. Domáci tím je povinný zaslať čitateľnú elektronickú kópiu zápisu o stretnutí (sken, foto a pod.) najneskôr 48 hod po skončení zápasu koordinátorovi súťaže. Koordinátor zabezpečí u člena DK + HK pre štatistické vyhodnocovanie zápisov vyhodnotenie zápisu.

c. Zástupca DK + HK zodpovedný za vyhodnotenie štatistík spracuje na základe doručených zápisov o stretnutí vyhodnotenie.

d. DK + HK bude zverejňovať týždenný súhrn výsledkov zápasov na oficiálnej webovej stránke.

e. V prípade potreby zašle člen DK + HK pre štatistické vyhodnocovanie zápisov týždenný súhrn výsledkov do médií.

f. Individuálne ocenenia na základe vyhodnocovania štatistík zo zápisov budú stanovené vo Vyhlásení súťaže ako napr. najslušnejšie družstvo, najlepší strelec, najlepší strelec za 3 body a pod.

I. TRESTY, POKUTY A ÚHRADA

Voči previneniu disciplinárneho charakteru bude nulová tolerancia t.j. maximálne tresty!

O trestoch a pokutách rozhoduje DK + HK. V prípade závažného porušenia HP, môže DK + HK udeliť trest alebo pokutu aj mimo HP. Inými podnetmi mimo bodu I.1. sa DK + HK nebude zaoberať. Voči disciplinárnym previneniam bude nulová tolerancia, to znamená budú stanovené maximálne nepodmienečné tresty v zmysle DP.

DK + HK sa riadi schváleným Disciplinárnym poriadkom MBLigy.

Voči rozhodnutiu DK + HK sa môže družstvo odvolať na LK MBLigy.

I.1 Podnety na DK + HK

a. Rozhodcovia - písomne v zápise o stretnutí, po udelení TCH, B, C alebo DCH alebo pri inom incidente, ak si to situácia vyžaduje

b. Vedúci tímov - písomne e-mailom do 24 hod. po skončení zápasu koordinátorovi

c. Vedúci tímov – písomne e-mailom na koordinátora súťaže

d. Zástupca DK + HK pre vyhodnocovanie štatistík zo zápisov - písomne e-mailom na koordinátora súťaže,

I.2 Technické chyby (TCH, B, C)

TCH sa zverejňujú na oficiálnej webovej stránke MBLigy, TCH na webovej stránke zaznamenáva web administrátor.

DK + HK vedie záznamy o TCH na zvláštnej prílohe.

I.2.1 Technická chyba hráča (TCH)

a. Po udelení prvej TCH – napomenutie

b. Po udelení druhej TCH - stop na jedno stretnutie podmienečne

c. Po udelení tretej TCH – stop na jedno stretnutie nepodmienečne

d. Po udelení štvrtej a každej ďalšej TCH – stop na jedno stretnutie nepodmienečne

I.2.2 Technická chyba lavičky (označenie v zápise ako „B“)

a. Každá TCH lavičky – pokuta 5€ (z kaucie)

b. Svojvoľné predčasné opustenie ihriska družstvom - kontumácia stretnutia 20:0

c. Neoprávnená účasť v zápase 0F1(ak hráč nebol uvedený na súpiske v čase konania zápasu, alebo nebol uvedený v zápise o stretnutí) – hráč stop na 1 zápas; družstvo kontumácia 20:0 bez priznania bodu

d. Neopustenie hracej plochy, lavičky a hľadiska po vylúčení (hráč, tréner) - stop na 2 - 4 zápasy

I.2.3 TCH tréner, asistent trénera (označené v zápise ako „C“)

a. Každá TCH - pokuta 5€ (z kaucie)

I.3 Diskvalifikačné chyby (DCH)

DCH sa zverejňujú na oficiálnej webovej stránke MBLigy. DCH na stránke zaznamenáva web administrátor (automaticky pri vyhodnotení štatistiky), evidenciu vykonáva DK + HK na zvláštnej prílohe.

I.3.1 DCH hráč

a. Po udelení prvej DCH – stop na jedno stretnutie

b. Po udelení druhej DCH – stop na tri stretnutia

c. Po udelení tretej DCH – rieši DK + HK MBLigy

I.4 Neoprávnený štart hráča v zápase

Za neoprávnený štart hráča sa považuje, ak hráč nastúpil v zápase a nie je vedený na súpiske. Za nedodržanie ustanovení podľa článku B.2.4 DK + HK MBLigy bude zápas kontumovaný výsledkom 20:0 bez priznania bodu v neprospech tímu, ktoré dané ustanovenie porušilo. Hráč bude mať pozastavenú činnosť až do času doplnenia na súpisku družstva.

I.5 Závažné previnenie družstva

Závažné previnenia družstva alebo hráča rieši DK podľa závažnosti previnenia a môže udeliť tresty aj mimo DP.

I.7 Dresy

Porušenie článku D.2.10, t.j. väčší počet hráčov bez jednotného dresu ako je povolené, rozhodca zaznamená po stretnutí do zápisu. DK HK

I.8 Dohrávky

Porušenie povinnosti tímu podľa článku D.1.2 o zmene termínu zápasu je zodpovedný tím povinný uhradiť z kaucie výdavok za rozhodcov vo výške 26€.

I.9 Nahlasovanie výsledkov a zasielanie zápisov

a. Tím je povinný plniť si povinnosti v zmysle článku H.1 Ak si tím nesplní povinnosť v zmysle článku H.1.1 o nahlásení výsledku:

a1. nenahlásenie výsledku zápasu do 24hod. – pokuta 2€, každé ďalšie omeškanie 0,5€ za deň

a2. nezaslanie zápisu zo zápasu do 48hod. – pokuta 2€, každé ďalšie omeškanie 0,5e za deň

I.10 Predčasné ukončené stretnutie

a. ak sa stretnutie ukončí v 1. polčase - kontumácia 20:0 bez priznania bodu

b. ak sa stretnutie ukončí v 2. polčase:

b1. kontumácia 20:0 bez priznania bodu, ak ukončenie zápasu zapríčinilo družstvo ktoré vyhrávalo

b2. výsledok ponechať v platnosti, započítavajú sa štatistiky hráčov družstva, ktoré vyhrávalo

b3. družstvo ktoré zapríčinilo ukončenie zápasu - hráčom sa započítavajú do štatistík len fauly a TCH, resp. chyby B a C

I.11 Úhrada pokút

Pokuty sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke súťaže a budú aktualizované priebežne, minimálne však raz mesiac.

Družstvá zložia, resp. doplnia na začiatku sezóny kauciu vo výške 30€, ktorá slúži na čerpanie pokút. Pokuty za porušenie HP určí DK + HK. Po vyčerpaní kaucie v priebehu sezóny je tím po výzve HK povinné do 15 dní túto kauciu doplniť.

Záväzné prihlásenie tímu do ďalšieho ročníka MBLigy nebude možné bez vyrovnania udelených pokút, resp. doplnenie kaucie do stanovenej výšky 30€.

Ako na to?

chcem nahlásiť výsledok
chcem poslať zápis
chcem preložiť zápas
chcem doplniť súpisku
chcem poslať podnet
chcem sa informovaťTRESTY:

MUŽI - konečné poradie:

1.Pezinský výber
2.KP Multichuys
3.Regent'94
4.Consultare
5.PIMPS
6.BANVUR
7.Malacky
8.STU BA
9.BK AM
10.VŠK FEI
11.HK Filozof
12.Klokani
13.REAL

ŽENY:

1.Dubček 11123b
2.FF UK 9320b
3.HK Filozof 6618b
4.BK Klokani 3915b
5.Šamorín 11112b

Prehľad TCH a DCH celkom:

MUŽI-hráči:
Kurilla T. (REAL)1 DCH
Novotný M. (REAL)1 DCH
Dubovský R. (BANVUR)2 TCH
Hojer R. (BANVUR)2 TCH
Škoda B. (Malacky)2 TCH
Mlynek M. (Pezinok)2 TCH
Kral M. (PIMPS)2 TCH
Valenta D. (REAL)2 TCH
Kurilla T. (REAL)2 TCH
Lulley M. (BK AM)1 TCH
Nerád M. (Consultare)1 TCH
Prokopčák L. (Consultare)1 TCH
Kuzmiak D. (HK Filozof)1 TCH
Casamassima R. (HK Filozof)1 TCH
Nagy J. (Klokani)1 TCH
Ivan P. (Klokani)1 TCH
Ciho J. (KP Multichuys)1 TCH
Pešek J. (KP Multichuys)1 TCH
Boledovič P. (KP Multichuys)1 TCH
Halás O. (KP Multichuys)1 TCH
Varinský P. (Malacky)1 TCH
Zetocha R. (Malacky)1 TCH
Pištelák D. (Malacky)1 TCH
Pulman R. (Pezinok)1 TCH
Topoli M. (PIMPS)1 TCH
Neubauer P. (PIMPS)1 TCH
Verdun M. (REAL)1 TCH
Ostatník L. (REAL)1 TCH
Novotný M. (REAL)1 TCH
Ondruš B. (Regent)1 TCH
Ivan R. (Regent)1 TCH
Gregor M. (Regent)1 TCH
Križan R. (STU BA)1 TCH
MUŽI-lavička:
Consultare (lavička)2 TCH
BANVUR (lavička)1 TCH
REAL (lavička)1 TCH
Regent (lavička)1 TCH
ŽENY-hráčky:
ŽENY-lavička: