Bratislavská Mestská Basketbalová Liga
8.ročník - sezóna 2017/2018

Disciplinárny poriadok MBLigy

Obsah dokumentu

A. Všeobecné a základné ustanovenia

B. Základné pravidlá disciplinárneho konania

C. Definície pojmov

D. Zásady pre udeľovanie disciplinárnych trestov

E. Postup v disciplinárnom konaní

F. Odvolanie

G. Spoločné ustanovenia

H. Záverečné ustanovenia
A. Všeobecné a základné ustanovenia

A.1. Disciplinárny poriadok MBLigy (ďalej DP) tvorí súhrn pravidiel, na základe ktorých sa prejednávajú previnenia a udeľujú tresty hráčom a družstvám MBLigy.

A.2. Tento DP sa vzťahuje na prerokovávanie disciplinárnych previnení v MBLige (hráč, tréner, hráčska lavička a ďalšie osoby vystupujúce v súťažnom stretnutí).

B. Základné pravidlá disciplinárneho konania

B.1. Disciplinárna komisia a Hracia komisia (ďalej DK + HK) postupuje v zhode s pravidlami MBLigy. Účastníci disciplinárneho konania sú povinní spolupracovať s DK v priebehu celého konania.

B.2. Všetci účastníci disciplinárneho konania majú rovnaké procesné práva a povinnosti.

B.3. Konečné rozhodnutie DK + HK sa zverejňuje na www.bmbl.sk

B.4. V disciplinárnom konaní možno hráčom, trénerom, družstvám MBLigy ukladať tieto tresty:

a. zákaz pretekárskej činnosti (ZPČ)

b. vylúčenie zo MBLigy

B.5. Tresty môžu byť aj podmienečné na presne stanovené obdobie.

C. Definície pojmov

C.1. Chránené priestory - sú ihrisko, územia lavičiek družstiev, priestor stolíka asistentov rozhodcov, miesta do vzdialenosti 2m od hraničných čiar ihriska, šatne družstiev a rozhodcov, prístupové cesty zo šatní na ihrisko.

C.2. Ostatné priestory - sú všetky priestory objektu, v ktorom sa zápas odohráva okrem chránených priestorov.

C.3. Vonkajšie priestory - sú priestory mimo objektu, v ktorom sa zápas odohráva.

C.4. Nešportové správanie - je nezdvorilé správanie sa alebo dotýkanie sa rozhodcu, asistenta rozhodcu, súpera, opustenie lavičky družstva mimo prípad povolený pravidlami a naznačenie telesného napadnutia.

C.5. Hrubá hra - je nebezpečný dotyk na súpera nachádzajúceho sa pri výskoku vo vzduchu (sotenie zozadu, úmyselné zrazenie na zem, podrazenie hráča), úmyselné potknutie alebo úder lakťom mimo oblasť krku a hlavy.

C.6. Hrubé správanie - je gestikulácia alebo akýkoľvek verbálny prejav znižujúci dôstojnosť inej osoby, vyhrážanie sa fyzickým násilím.

C.7. Podnecovanie agresivity - nastane prejavmi, ktoré podnecujú iné osoby k hrubému správaniu a nedovolené opustenie územia lavičky družstva počas šarvátky alebo situácie, ktorá môže k šarvátke viesť.

C.8. Inzultácia - je akékoľvek telesné napadnutie inej osoby mimo legitímnej snahy hrať loptou alebo zaujať výhodnejšie postavenie na ihrisku.

C.9. Miera inzultácie - je posudzovaná podľa miesta a spôsobu dotyku. Nie je posudzovaná intenzitou dotyku:

a. Miera inzultácie 1 - strkanie, vrážanie, udretie loptou, hodenie lopty do inej osoby.

b. Miera inzultácie 2 - hrubé kmásanie, pľuvanie, podrážanie nôh, úder lakťom do krku a tváre, hodenie lopty do hlavy, škrtenie.

c. Miera inzultácie 3 - úder ktoroukoľvek časťou ruky od lakťa nadol do akejkoľvek časti tela druhej osoby, kopnutie ktoroukoľvek časťou nohy do akejkoľvek časti tela druhej osoby.

D. Zásady pre udeľovanie disciplinárnych trestov

D.1. Za jedno previnenie možno viesť disciplinárne konanie len raz. Toto neplatí, pokiaľ vo svojom rozhodnutí DK odkázala na ďalšie konanie.

D.2. Ak prerokováva disciplinárna komisia súčasne niekoľko previnení, bude trest vynesený za previnenie najzávažnejšieho rozsahu a k ostatným sa prihliadne ako k priťažujúcej okolnosti.

D.3. Trest zastavenia pretekárskej činnosti (ZPČ) je možno uložiť na riadené zápasy hrané v priebehu hracieho obdobia.

D.4. Osoba potrestaná trestom ZPČ sa nesmie počas súťažných stretnutí, na ktorý sa trest vzťahuje, zdržiavať v chránených priestoroch.

D.5. Hráč potrestaný trestom ZPČ nesmie počas trestu byť zapísaný na inú súpisku družstva, než na akej bol uvedený pred udelením trestu. Takémuto hráčovi nebude schválený ani prestup.

D.6. Družstvo je možné vylúčiť zo MBLigy za zvlášť závažné alebo opakované porušenie predpisov.

D.7. V prípade neoprávneného štartu hráča sa stretnutie kontumuje 20:0 (bez pridelenia bodu).

E. Postup v disciplinárnom konaní

E.1. Disciplinárna komisia začne disciplinárne konanie z vlastného alebo iného podnetu, ak sú k tomu oprávnené dôvody.

E.2. Osoba, ktorej previnenie sa prerokováva, sa môže k prípadu vyjadriť písomne (e-mailom).

E.3. Ak sa v priebehu dokazovania preukáže, že k previneniu nedošlo, disciplinárne konanie sa nezačne, ak bolo začaté, bude zastavené.

E.4. Ak dôjde v priebehu jedného hracieho obdobia opakovane k disciplinárnemu konaniu proti dotknutej osobe, DK bude na túto skutočnosť prihliadať pri stanovovaní výšky trestov ako na priťažujúcu skutočnosť.

F. Odvolanie

F.1. Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie môže účastník konania podať odvolanie na Ligovú komisiu.

F.2. Odvolanie je potrebné podať (e-mailom) do 3 dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia. O odvolaní musí LK rozhodnúť do 5 dní od dňa doručenia odvolania.

F.3. Odvolanie možno podať po zložení odvolacieho poplatku vo výške 15 eur (stiahnuté z kaucie) pokiaľ bude odvolanie úspešné, poplatok bude vrátený. Inak bude pripísaný na účet MBLigy.

G. Spoločné ustanovenia

G.1. Ak je hráč, tréner vylúčený z hry alebo sa dopustí závažného previnenia pred alebo po zápase, ktorý má za následok disciplinárne konanie, do rozhodnutia disciplinárnej komisie má automaticky zastavenú pretekársku činnosť.

G.2. Disciplinárna komisia vykoná záznam trestu vyplývajúceho z platného rozhodnutia do svojej evidencie.

G.3. Neoddeliteľnou súčasťou DP je jeho príloha - Zoznam ukladaných trestov a sankcií.

H. Záverečné ustanovenia

H.1. Tento Disciplinárny poriadok MBLigy nadobúda platnosť a účinnosť dňom 22.9.2016, schválením Ligovou komisiou.

H.2. Previnenia členov družstva

a. Technická chyba hráča (TCH)

a1. Po udelení prvej TCH – napomenutie

a2. Po udelení druhej TCH - stop na jedno stretnutie podmienečne

a3. Po udelení tretej TCH – stop na jedno stretnutie nepodmienečne

a4. Po udelení štvrtej a každej ďalšej TCH – stop na jedno stretnutie nepodmienečne

b. Diskvalifikačná chyba (DCH)

b1. Po udelení prvej DCH – stop na jedno stretnutie

b2. Po udelení druhej DCH – stop na tri stretnutia

b3. Po udelení tretej DCH – rieši DK MBLigy

c. Inzultácia

c1. Miera inzultácie 1 – stop 4 až 6 zápasov

c2. Miera inzultácie 2 – stop 6 až 8 zápasov

c3. Miera inzultácie 3 - 8 – stop 12 zápasov

c4. Inzultácia rozhodcu, asistenta rozhodcu – stop 9 až 15 zápasov

c5. Pri opakovanom previnení – doživotný zákaz činnosti v MBLige

c6. Ak v dôsledku hrubej hry alebo inzultácie hráča alebo rozhodcu dôjde k úrazu s následkom pracovnej neschopnosti – doživotný zákaz činnosti v MBLige

d. Technická chyba trénera

d1. Každá TCH - pokuta 5€ (z kaucie)

e. Previnenie družstva

e1. Technická chyba družstva (lavičky):

e1.1. Každá TCH lavičky – pokuta 5€ (z kaucie)

e1.2. Svojvoľné predčasné opustenie ihriska družstvom - kontumácia stretnutia 20:0

e1.3. Neoprávnená účasť v zápase 0F1(ak hráč nebol uvedený na súpiske v čase konania zápasu, alebo nebol uvedený v zápise o stretnutí) – hráč stop na 1 zápas; družstvo kontumácia 20:0 bez priznania bodu

e1.4. Neopustenie hracej plochy, lavičky a hľadiska po vylúčení (hráč, tréner) - stop na 2 - 4 zápasy

f. Závažné previnenie družstva Závažné previnenia družstva alebo hráča rieši DK + HK podľa závažnosti previnenia a môže udeliť tresty aj mimo DP.

Ako na to?

chcem nahlásiť výsledok
chcem poslať zápis
chcem preložiť zápas
chcem doplniť súpisku
chcem poslať podnet
chcem sa informovaťTRESTY:

MUŽI - konečné poradie:

1.Pezinský výber
2.KP Multichuys
3.Regent'94
4.Consultare
5.PIMPS
6.BANVUR
7.Malacky
8.STU BA
9.BK AM
10.VŠK FEI
11.HK Filozof
12.Klokani
13.REAL

ŽENY:

1.Dubček 11123b
2.FF UK 9320b
3.HK Filozof 6618b
4.BK Klokani 3915b
5.Šamorín 11112b

Prehľad TCH a DCH celkom:

MUŽI-hráči:
Kurilla T. (REAL)1 DCH
Novotný M. (REAL)1 DCH
Dubovský R. (BANVUR)2 TCH
Hojer R. (BANVUR)2 TCH
Škoda B. (Malacky)2 TCH
Mlynek M. (Pezinok)2 TCH
Kral M. (PIMPS)2 TCH
Valenta D. (REAL)2 TCH
Kurilla T. (REAL)2 TCH
Lulley M. (BK AM)1 TCH
Nerád M. (Consultare)1 TCH
Prokopčák L. (Consultare)1 TCH
Kuzmiak D. (HK Filozof)1 TCH
Casamassima R. (HK Filozof)1 TCH
Nagy J. (Klokani)1 TCH
Ivan P. (Klokani)1 TCH
Ciho J. (KP Multichuys)1 TCH
Pešek J. (KP Multichuys)1 TCH
Boledovič P. (KP Multichuys)1 TCH
Halás O. (KP Multichuys)1 TCH
Varinský P. (Malacky)1 TCH
Zetocha R. (Malacky)1 TCH
Pištelák D. (Malacky)1 TCH
Pulman R. (Pezinok)1 TCH
Topoli M. (PIMPS)1 TCH
Neubauer P. (PIMPS)1 TCH
Verdun M. (REAL)1 TCH
Ostatník L. (REAL)1 TCH
Novotný M. (REAL)1 TCH
Ondruš B. (Regent)1 TCH
Ivan R. (Regent)1 TCH
Gregor M. (Regent)1 TCH
Križan R. (STU BA)1 TCH
MUŽI-lavička:
Consultare (lavička)2 TCH
BANVUR (lavička)1 TCH
REAL (lavička)1 TCH
Regent (lavička)1 TCH
ŽENY-hráčky:
ŽENY-lavička: